Privacy Statement

Haverkort Interieurs vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Haverkort houdt zich in aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Hieronder lees je meer over hoe Haverkort omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

– je domeinnaam maar niet je e-mailadres
– je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt
– alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op haverkort-interieurs.nl

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

– om je voorkeuren te registreren
-om vroegere activiteiten op de site te registreren
-om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Haverkort kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Haverkort en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Haverkort optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Haverkort afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Haverkort.

Voor het overige verstrekt Haverkort alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Haverkort of door Haverkort ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Haverkort de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31524512603 of per e-mail via info@haverkort-interieurs.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Haverkort Interieurs
Hoofdweg 89
7741 PM Steenwijksmoer

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@haverkort-interieurs.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Haverkort kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail aan info@haverkort-interieurs.nl of per telefoon via +31524512603.